صندوقهای جمع آوری کمکهای نقدی سازمانی موسسه ترنم مهر آسمانی یکی دیگر از راههای کمک رسانی سازمانها و موسسات به موسسه است، ترنم مهر آسمانی برای حمایت و ارائه خدمات به مددجویان تحت پوشش تنها به کمکهای مردمی متکی است و این صندوقها، یکی از مرسوم ترین و ساده ترین راههای جلب مشارکت و جمع آوری کمکهای مردمی و سازمانی هستند.

این صندوقها علاوه بر اینکه میتوانند به جمع آوری کمک و یاری رسانی به مددجویان تحت پوشش موسسه کمک بسزایی نمایند، می توانند در تصویر ذهنی مخاطبان سازمان نیز اثر بسیار مثبتی باقی بگذارند.

سازمانها و موسساتی که نسبت به مسئولیتهای اجتماعی خود حساس بوده و تمایل دارند صندوقهای موسسه ترنم مهر آسمانی را در محل سازمان خود مستقر سازند، میتوانند برای دریافت صندوقها با شماره 02634533419  تماس حاصل نمایند.

نیات خیرخواهانه شما را ارج می نهیم.

ترنم مهر

به ترنم مهر بپیوندید

شبکه های اجتماعی