موسسه خیریه ترنم مهر آسمانی همواره بر این باور است که هر جا دست نیازمندی هست وظیفه خطیری بر دوش دارد و مسئول پاسخگویی و دستگیری از نیازمندانی است که از موسسه ترنم مهر آسمانی استمداد میطلبند و چشم امید به آن دارند.

در اولين قدم، مراجعان از طريق مختلف با موسسه آشنا مي شوند كه شامل معرفي موسسه در مجلات و روزنامه ها يا آگهي ها و گاه معرفي زبان به زبان از طريق مددجويان قبلي، همكاران و يا حاميان موسسه است.

واحد مددكاري موسسه موظف است طي مصاحبه و صحبت با مراجعين و مددجويان، از وضعيت زندگي و معيشتي آنها اطلاع دقيق حاصل كند، در اين مرحله مشاوره مقدماتي صورت مي گيرد؛ سپس در صورتي كه مددجو شرايط پذيرش را داشته و واجد شرايط تشخيص داده شود، از ايشان مدارك لازم درخواست مي گردد و جهت كسب اطمينان از صحت مطالب و مدارك ارائه شده، مسجد يا شوراي محل و 3 نفر شاهد نيز آن را تاييد كنند.

پس از آن كه مدارك لازم از سوي مددجو آماده و ارائه شد واحد مددكاري موسسه موظف است مدارك را دريافت و تشكيل پرونده دهد. در مرحله ي بعد گروه بازديد براي اطمينان از صحت گفته هاي مددجو، از منزل ايشان بازديد به عمل مي آورند و در نهايت مددجو براساس تعيين ميزان نياز توسط معاونت حمايتي و به صلاحديد مديريت عامل موسسه در يكي از گروه هاي مددجويي قرار مي گيرد.

ضمناً در صورتي كه مددجو در گروه هاي مستمري بگير پذيرفته شود، از وي شماره حساب اخذ و مبلغ مستمري ماهيانه به حساب وي واريز مي گردد. تمامي مددجويان موسسه سالانه 3 يا 4 بار نيز سبدكالا نيز دريافت مي كنند.

سبدكالا جهت مددجويان شامل كليه اقلام و نيازهاي غذايي اساسي سبد خانوار مي باشد، خدمات ارائه شده در مددكاري به موارد فوق محدود نمي گردد. با پذيرش مددجو در موسسه بلافاصله براي اين عزيزان كارت درمان صادر شده و مي توانند از خدمات درماني و پ‍شكي درمانگاه تخصصي با تخصصهاي دندانپزشكي، زنان، پوست و عمومي استفاده نمايند.

در گروه دانشجويي، دانشجويان عزيزي كه به علت مشكلات مالي از تحصيل باز مانده اند پذيرش شده و هر ترم با توجه به مدارك و مستندات كمك هزينه دانشجويي برايشان در نظر گرفته مي شود.

در گروه جهيزيه بعد از پذيرش و تائيد تيم بازديد زوجهاي جوان كه براي شروع زندگي احتياج به حمايت موسسه دارند يك سري جهيزيه كامل بدون هيچ گونه مبلغ و به صورت بلاعوض هديه مي گردد.

تحويل اقلام جهيزيه در موسسه به خانواده ها صورت مي گيرد و موسسه به شدت خود را ملزم به رعايت حفظ آبرو و كرامت انساني خانواده هاي نيازمند ميداند.

حمايت از دو مدرسه نيازمند در منطقه چيچكلو و كرك و تامين نيازمنديهاي اين مدارس و دانش آموزان و

خانواده هاي نيازمند اين مناطق را نيز از سال گذشته تاكنون بنياد برعهده دارد.

همچنين خدمات ديگري از جمله ارجاع عزيزاني كه نيازمند به مشاوره مي باشند به مشاورين ارشد روانشناسي جهت رفع مشكلات آن ها، ارجاع مددجويان به مشاغل و افرادي كه تقاضاي جذب نيروي كار دارند و خدمات فرهنگي نيز از جملع فعاليتها و خدماتي است كه موسسه به مددجويان ارائه مي نمايد.

ترنم مهر

به ترنم مهر بپیوندید

شبکه های اجتماعی