به لطف خداوند متعال و حمایتهای بی دریغ شما مهرورزان سبد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش بنیاد نیکوکاری ترنم مهر آسمانی توزیع گردید.

ترنم مهر

به ترنم مهر بپیوندید

شبکه های اجتماعی